Notulen van de Algemene Ledenvergadering OSV Golf Schiedam 12 oktober 2018

 

Plaats:  Clubhuis Golfbaan Liemeer

Tijd: 18:35 uur

Aanwezig: Jacques, Arij, Paul, Vic, Jaco, Hanneke, Frans, Han, Janine, Titie, Hans en Louk.

 

Agenda 

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 october 2017 (zie website)

 3. Jaarverslag 2018 (zie website)

 4. Verslag penningmeester 2018

 5. Verslag kascontrole commissie

 6. Samenstelling bestuur (treedt in zijn geheel af en stelt zich opnieuw
   beschikbaar.
 7. Plannen 2019
  - aantal outings en wedstrijden
  - voorstel banen die worden benaderd
  - winterevent
 8. Benoeming kascontrole commissie 2019
 9. W.v.t.t.k.

 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

 

1.   De vergadering wordt om 18.35 uur geopend door de voorzitter die alle aanwezigen welkom heet.
Bericht van verhindering is ontvangen van Juani, Peter, Anneke
De ledenvergadering neemt een minuut stilte in acht vanwege het overlijden van ons lid Ria Werkman. Arij bedankt allen voor de steun ontvangen tijdens haar ziekte.

2.   De Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn door alle aanwezigen gelezen en worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  

3.   Iedereen heeft het verslag over het jaar 2018, gepubliceerd op onze website, gelezen en deze worden goedgekeurd zonder opmerkingen. De voorzitter meldt dat de budget aanvraag 2019 zoals in het jaarverslag staat nog afhankelijk is van de uitkomst van het overleg met het hoofdbestuur.

4.   De penningmeester doet uitgebreid verslag van de financiŽle situatie over het jaar 2018. De uitgaven zijn in lijn met de begroting. Er hebben gemiddeld 12.5 leden per outing deelgenomen. De begroting voor 2019 is nog niet ingediend in afwachting van instructies van het hoofdbestuur. De verwachting is dat er zal worden bezuinigd op de NAM sponsoring. De voorzitter wordt bedankt voor het effectieve selecteren van arrangementen waardoor de kosten onder controle blijven. De kascontrole commissie wordt bedankt voor hun werk. 

5.   De kascontrolecommissie bestaande uit Louk en Hanneke heeft de boeken over 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden. Hanneke leest het verslag voor en vraagt de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. 
De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het financiŽle beleid en bedankt de penningmeester voor het nauwgezette werk verricht. 

6.   Samenstelling bestuur. Het bestuur treedt in zijn geheel af en stelt zich herkiesbaar.  Er waren geen andere kandidaten naar voren geschoven. De supportleden Peter en Hein blijven ook beschikbaar.

7.   Plannen 2019. Deze zullen in lijn zijn met de goedgekeurde begroting voor 2019 zijn en:

a.  Aantal Outings en wedstrijden. Het aantal van zowel de outings als de wedstrijden zal in lijn zijn met de richtlijnen van het hoofdbestuur. Er staan ook een aantal uitwisselingen c.q. interlokale wedstrijden op het programma.

b.  Bij de wedstrijd kalender  wordt rekening gehouden met een optimale spreiding over het seizoen, beginnende tegen eind maart of begin april en eindigend tegen eind oktober. Het programma wordt afgestemd met het programma van Offshore. Er is weer een spreiding over de vrijdag, donderdag en woensdag.

c.  Er wordt weer naar gestreefd om minimaal ťťn nieuwe baan in het programma op te nemenMogelijke banen zijn o.a. de Kroonprins in Vianen die nu ook 18 holes telt. Grevelingenhout is voor sommige leden wel erg ver. Andere favorieten waar we al weer een poos niet zijn geweest zijn de Haenen, Bergvliet en Wilnis.

d.  Het West Nederland Open wordt in 2019 bij roulatie georganiseerd door Offshore.

e. Het OSV Open zal dit jaar door Offshore worden georganiseerd als er budget voor kan worden gereserveerd.

f.  De mogelijkheid van een winterevent wordt onderzocht. Dit zal dan half Maart plaats vinden. De meeste deelnemers aan de Drentse in 2018 willen dit event nog wel eens herhalen maar dan bij hogere temperaturen. Arij wil de organisatie wel weer op zich nemen.

8. Benoeming kascontrole commissie. Ton L en Jaco gaan de boeken over 2019 controleren. Hanneke wordt reserve.

9.  W.v.t.t.k.    (zie rondvraag)

10. Rondvraag.

 

Om 19:14 uur sluit de voorzitter de vergadering.